آغاز امتحانات میان ترم

تاریخ برگزاری : ۲۹ آبان ۱۳۹۹ تقویم آموزشی