اردوی شناخت مدارس در فروردین ماه

۱۷ شهریور ۱۳۹۲ ۴
اردوی شناخت مدارس- بازدید از کتابخانه
-اردوی شناخت مدارس حضور در کارگاه علمی
اردوی شناخت مدارس
حضور دانش آموزان در کلاس های آموزشی - اردوی شناخت