اتاق بدنسازی

۱۹ آبان ۱۳۹۲ ۳
استخر پردیس خواهران
سالن بدنسازی
سالن ورزشی